กิจกรรมวันที่ 2018-04-07
วันกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาข้อสอบตามแนว OECD หรือ PISA
รายละเอียด/กำหนดการ
วันที่ 7-9 เมษายน 2561 โรงเรียนมัธยมพรสำราญ โดยครูปุณณภา ครูจันทร์นิภา ครูเอกวัฒน์ ครูนพณัฐ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาข้อสอบตามแนว OECD หรือ PISA สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนในสังกัด สพม.32 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์