กิจกรรมวันที่ 2018-05-31
วันกิจกรรม ประชุมกรรมการสถานศึกษา
รายละเอียด/กำหนดการ
2018-05-05 ประชุมกรรมการสถานศึกษา วันที่ 31 พ.ค. 2561 เวลา 09.00 น. นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมพรสำราญ ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมพรสำราญ ครั้งที่ 1 /2561 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการกิจการด้านต่างๆของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมพรสำราญ