กิจกรรมวันที่ 2020-06-08
วันกิจกรรม อบรมประกันภายนอกรอบ 4
รายละเอียด/กำหนดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การประกันภายนอกรอบ 4 สพม.32