Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 132073 View view 3.215.79.204 rss feed
 
 
บทความเรื่อง :  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) แนะแนวศึกษาต่อ บันทักเมื่อ 27/01/2018 ( 2395)

 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เดิมชื่อ สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุนในการจัดตั้งจาก บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด และในขณะนั้น ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้ดำเนินการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ตามใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550 และได้รับการรับรองวิทยะฐานะ เพื่อทำการสอนเพื่อให้ปริญญาในชั้นปริญญาตรีและปริญญาโท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 และในระดับปริญญาเอก ตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2555

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด จ.นนทบุรี มีเนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 1 ตารางวา ล้อมรอบไปด้วยแหล่งอำนวยความสะดวก ทั้งห้างสรรพสินค้าและสถานที่ราชการต่างๆ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางที่เน้นการศึกษาและวิจัยทางด้านธุรกิจค้าปลีก เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพในเชิงวิชาการและสามารถปฏิบัติงานได้จริง สถาบันจึงจัดการเรียนการสอนในลักษณะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Work-based Education) ดังนั้น นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน จึงต้องฝึกเตรียมเข้าทำงานควบคู่กับการเรียนในทุกภาคการศึกษา โดยได้รับค่าตอบแทนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตร บัณฑิตที่จบจากสถาบันมีโอกาสเข้าทำงานกับสถานประกอบการในกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และสถานประกอบการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก

 

คำขวัญประจำสถาบัน

"สร้างบัณฑิตมืออาชีพด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง"
(Creating Professionals through Work-based Education)

ด้วยการเน้นการเรียนแบบ Work-based Education นักศึกษาจะได้รับความรู้เชิงวิชาการจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและได้รับ ประสบการณ์การทำงานโดยตรงจากบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจุดประสงค์ในการสร้างมืออาชีพของสถาบันมีดังนี้

  • เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านการจัดการ ธุรกิจค้าปลีก และเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคและนานาชาติ
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และกอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตสาธารณะ ทั้งเป็นผู้มีสำนึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • เพื่อจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนำ ความรู้ที่ได้จากภาคทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ โดยเน้นการเรียนการสอนภาคทฤษฎีควบคู่กับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการฝึกปฏิบัติ
  • เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเน้นการประสานความร่วมมือทางวิชาการกับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
  • เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการ ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทั้งของสถาบันและหน่วยงานอื่นสู่ชุมชนและสังคม
  • พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ปลูกฝังและถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ เพื่อดำรงไว้ซึ่งมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • เพื่อตอบสนองความต้องการบัณฑิตของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนและแบ่งเบาภาระของรัฐในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

 

ความหมายของชื่อสถาบันและตราสัญลักษณ์

"สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์"

สถาบัน หมายถึง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในกำกับของคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

ปัญญาภิวัฒน์ หมายถึง ความเจริญทางปัญญาคือความเป็นเลิศทางวิชาการและถึงพร้อมด้วยคุณธรรม

ดังนั้น "สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์" จึงหมาย ถึง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในกำกับของคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่เป็นศูนย์กลางในการผลิตบัณฑิตในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ให้เป็นผู้ที่มีความเจริญทางปัญญา กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและถึงพร้อมด้วยคุณธรรม

 

ตราสัญลักษณ์

ความหมาย

ช่อมะกอก โล่ ริบบิ้น

หมายถึง ความมีชัยชนะเหนือสิ่งอื่นใด

มงกุฏ

หมายถึง การศึกษาแสดงถึงความสำเร็จอย่างสูงสุด และยิ่งใหญ่

สีเขียว/เหลืองทอง

หมายถึง ความเป็นเลิศทางวิชาการ และความถึงพร้อมด้วยคุณธรรมเป็นหนทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

ชื่อสถาบัน

มีชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ และตัวย่ออยู่ในโล่ ส่วนชื่อสถาบันภาษาไทยอยู่ในริบบิ้น

 

สีประจำสถาบัน

สีประจำสถาบัน

สีเขียว/เหลืองทอง

สีเขียว

หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความงอกงาม ความสมบูรณ์

สีเหลืองทอง

หมายถึง ความเป็นเลิศทางวิชาการและถึงพร้อมด้วยคุณธรรม

สีประจำสถาบัน

หมายถึง ความเป็นเลิศทางวิชาการและถึงพร้อมด้วยคุณธรรมเป็นหนทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

 

ดอกไม้ประจำสถาบัน

ดอกบัวมังคลอุบล (มัง-คละ-อุบล) ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของ

  • ความเพียรพยายาม
  • ความอดทน
  • ความสำเร็จอันงดงาม
 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนมัธยมพรสำราญ
เลขที่ 220 หมู่ 17 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์  เบอร์โทรติดต่อ  Tel: 044-666-227, Fax 044-666-227
ติดต่อผู้ดูแล aekawat@psr.ac.th
Facebook    rss feed

เว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมพรสำราญ