เรียน ข้าราชการครูและบุคคลากรทางศึกษาโรงเรียนมัธยมพรสำราญ
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ครู


  ลงเมื่อวันที่ 
: 26/01/2018 เวลา  : 16:32 น. โดย  : ครูเอกวัฒน์
โหลด1 : 26011816269AMP61.JPG
โหลด2 : 26011816269AMP62.PDF

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save