Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 19216 View view 3.80.223.123 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ  บันทักเมื่อ 18/05/2018 21:26 น.

 

นางสาวประกายแก้ว  พาเจริญ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

นางสาวจินตนา ศรีสุข

งานทะเบียนและวัดผล

นางจันทร์นิภา  จีบไธสง

งานการแนะแนว

นายกานต์  หมวดใหม่

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

หน้าที่รับผิดชอบ
1. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. งานพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
3. งานจัดระบบประกันคุณภาพ
4. งานนโยบายและแผน
5. งานจัดทำรายงานผลคุณภาพการศึกษาแต่ละปีการศึกษา
6. งานนิเทศติดตามผล
7. งานการวัดผลและประเมินผล
8. จัดเก็บและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายวิชาการและฝ่ายต่าง ๆ ที่สำคัญ ทั้งของอนุบาลและประถมศึกษาอย่างเป็นระบบ
9. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
บทบาทและหน้าที่ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
1. บริหารงานฝ่ายวิชาการให้เป็นตามนโยบายของโรงเรียนและมาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. กำหนดนโยบาย วางแผนงาน โครงการ กิจกรรมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการ
3. กำหนดระเบียบวิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4. นิเทศติดตามประเมินผล
5. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กำหนดหน่วยเรียนรู้ สาระการเรียนรู้และโครงสร้างหลักสูตรให้เหมาะสมในรูปของคณะกรรมการ
6. จัดให้มีระบบควบคุม ติดตามดูแลการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนของครู
7. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน
8. เป็นครูนิเทศประจำสถานศึกษา ให้คำแนะนำ กำกับ ติดตามดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานของครู
9. พิจารณาจัดสรรงบประมาณฝ่ายบริหารงานวิชาการร่วมกับฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
10 จัดสรรอัตรากำลังบุคลากรผู้สอนของสถานศึกษา
11.พิจารณาตรวจสอบการจัดทำรายงานการเรียนการสอน การปฏิบัติงานของครู
12. ควบคุม กำกับติดตามการดำเนินการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
1.จัดทำคู่มือการบริหารงานวิชาการเผยแพร่แก่บุคลากรในแต่ละกลุ่มสาระ
2.ดำเนินการให้บุคลากรจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้
3.จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของฝ่ายบริหารงานวิชาการ
4.กำกับ ติดตาม ดูแล ให้คำแนะนำการสอนของครูให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อหัวหน้าบริหาร งานฝ่ายวิชาการให้ทราบทุกเดือนในกรณีที่ครูไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ เช่น ป่วย ลา ขาด
5.รวบรวมผลการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนงานแล้วสรุปผลส่งไปยังหัวหน้าบริหารงานฝ่ายวิชาการ
6.ส่งเสริมแนะนำให้ครูได้ดำเนินการจัดทำข้อสอบวิเคราะห์ข้อสอบของตนเอง เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้
7.ให้คำแนะนำในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เป็นสำคัญ
8.จัดทำตารางการเรียนการสอนของครูและนักเรียนโดยพิจารณาร่วมกันกับคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
9.ส่งเสริมให้ครูได้ทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
10.พิจารณาจัดสรรงบประมานร่วมกับหัวหน้าบริหารงานฝ่ายวิชาการ
11.ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระให้มีประสิทธิภาพ
12.ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผลิตสื่อเพื่อใช้เองและนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาตนเองและผู้เรียน
13.จัดทำบัญชีชื่อแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งระบบการรักษาดูแลและการนำไปใช้
14.ส่งเสริม กำกับและติดตามการแข่งขันความเป็นทางวิชาการและความสามารถของผู้เรียน
15.ปฏิบัติหน้าที่อื่น
งานทะเบียนและวัดผล
1.วางแผนดำเนินงาน จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานวัดและประเมินผล
2.กำกับ ติดตาม ดูแล ดำเนินการจัดสอบวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
3.วางแผนดำเนินการจัดทดสอบความสามารถของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
4.ติดตามดูแลการติด 0 ร มส ของนักเรียน
5.รวบรวม จัดทำสถิติผลการเรียนในแต่ละภาคเรียน
6.วางแผนดำเนินการสอบแก้ตัว การประกาศผลสอบ
7.ตรวจสอบ รวบรวมเอกสารด้านการวัดและประเมินผลเพื่อขออนุมัติผลการเรียน
8.ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในกรณีนักเรียนมีปัญหาด้านการเรียน
9.เก็บเอกสารของผู้เรียนให้เป็นระบบ สืบค้นได้ง่ายใช้ได้สะดวก
10.ดำเนินการลงทะเบียนเรียนและลงทะเบียนสอบแก้ตัว
11.แจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบและเชิญมาพบในกรณีที่นักเรียนมีปัญหาในด้านการเรียน
12.ดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนที่ย้ายเข้าย้ายออกโดยตรวจสอบกับหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
13.ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่วัดผลของโรงเรียน มีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียน
14.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานติดตามประเมินผลและบริการสารสนเทศ
1. ดำเนินการให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ กำกับ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงาน ชี้ให้เห็นถึงจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนามีโครงการกิจกรรมใดบ้างที่บรรลุหรือไม่บรรลุตามแผนอันเนื่องมาจากสาเหตุใด
2. จัดทำโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานประเมินผลและบริการสารสนเทศ
3. จัดทำเอกสาร วารสาร หรือแผ่นพับ เพื่อเผยแพร่ผลงานของกสถานศึกษาร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริหารงานบุคคล
4. รวบรวมข้อมูลทุกกด้านของสถานศึกษา โดยการประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วนำข้อมูลมาสรุปผลเพื่อสะดวกต่อการนำข้อมูลพิจารณาวางแผนตัดสินใจและสั่งการ
5. ทำหน้าที่เป็นฝ่ายศูนย์ข้อมูลของสถานศึกษาและให้บริการด้านข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6 ประสานงานให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลกับฝ่ายงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด
7. จัดทำระบบสนเทศของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประกันคุณภาพภายในการศึกษา
1.จัดทำมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี (แผนกลยุทธ์) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี โดยร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2.พิจารณาธรรมนูญโรงเรียน ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(แผนกลยุทธ์) เช่นแผนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีเช่น โครงการหรือกิจกรรม ให้มีความสอดคล้องเป็นไปตามนโยบายของสถานศึกษาและมาตรฐานการจัดการศึกษาของชาติ
3.จัดทำแผนงานงบประมาณของสถานศึกษาในแต่ละปีการศึกษาร่วมกับหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
4.ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในให้การดินกนของสถานศึกษามีความโปร่งใส สามารตรวจสอบได้ โดยเฉพาะฝ่ายบริหารงานงบประมาณและฝ่ายบริหารงานทั่วไป
5.ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่กำหนด
6.ดำเนินการจัดทำให้มีระเบียบการบริหารงานของฝ่ายงานต่าง ๆ ของสถานศึกษา
7.นำข้อมูลการจัดการศึกษาในทุกด้านมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด แล้วดำเนินการปรับปรุงแก้ไข วางแผนพัฒนาต่อไปร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
8.ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาให้แก่คณะครูของสถานศึกษา
9.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
1.ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดหาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาและการผลิตสื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2.พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์
3.จัดทำศูนย์สื่อ การเก็บรักษาและการใช้งาน
4.เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติในการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
5.ส่งเสริมใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.ดำเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อผู้เรียน
7.ให้บริการการใช้ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมแก่บุคคลทั่วไปและชุมชนที่ไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับ
8.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1.จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีเนื้อหาสาระที่บูรณาการการเรียนรู้กับหลักสูตรแกนกลาง มีสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น
2.พิจารณาการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อนำเสนิต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฝ่ายบริหารงานวิชาการและผู้บริหารสถานศึกษา
3. จัดทำหรือรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเพื่อเผยแพร่ให้กับครู
4. ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร โครงสร้าง ในการจัดการเรียนการสอนแก่ครู
5. พิจารณาการจัดแผนการเรียนในแต่ละช่วงชั้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฝ่ายบริหารงานวิชาการและผู้บริหารสถานศึกษา
6. จัดทำแผนการเรียน วางแผนงานด้านวิชาการร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและฝ่ายบริหารงานวิชาการ
7. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนมัธยมพรสำราญ
หมู่17 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190  เบอร์โทรติดต่อ  0874039933
ติดต่อผู้ดูแล aekawat@psr.ac.th
Facebook    rss feed

เว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมพรสำราญ