Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 28757 View view 3.233.217.242 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ  บันทักเมื่อ 06/08/2019 22:23 น.

 

นางสาวประกายแก้ว  พาเจริญ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

นางสาวจินตนา ศรีสุข

งานทะเบียนและวัดผล

นางจันทร์นิภา  จีบไธสง

งานการแนะแนว

นายกานต์  หมวดใหม่

งานวัดผลประเมินผล

นายนพณัฐ  มุ่งพูนกลาง

 

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายจักรกฤษณ์  ไชยศรีรัมย์

 

งานวิชาการ

 

 

หน้าที่รับผิดชอบ
1. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. งานพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
3. งานจัดระบบประกันคุณภาพ
4. งานนโยบายและแผน
5. งานจัดทำรายงานผลคุณภาพการศึกษาแต่ละปีการศึกษา
6. งานนิเทศติดตามผล
7. งานการวัดผลและประเมินผล
8. จัดเก็บและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายวิชาการและฝ่ายต่าง ๆ ที่สำคัญ ทั้งของอนุบาลและประถมศึกษาอย่างเป็นระบบ
9. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
บทบาทและหน้าที่ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
1. บริหารงานฝ่ายวิชาการให้เป็นตามนโยบายของโรงเรียนและมาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. กำหนดนโยบาย วางแผนงาน โครงการ กิจกรรมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการ
3. กำหนดระเบียบวิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4. นิเทศติดตามประเมินผล
5. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กำหนดหน่วยเรียนรู้ สาระการเรียนรู้และโครงสร้างหลักสูตรให้เหมาะสมในรูปของคณะกรรมการ
6. จัดให้มีระบบควบคุม ติดตามดูแลการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนของครู
7. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน
8. เป็นครูนิเทศประจำสถานศึกษา ให้คำแนะนำ กำกับ ติดตามดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานของครู
9. พิจารณาจัดสรรงบประมาณฝ่ายบริหารงานวิชาการร่วมกับฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
10 จัดสรรอัตรากำลังบุคลากรผู้สอนของสถานศึกษา
11.พิจารณาตรวจสอบการจัดทำรายงานการเรียนการสอน การปฏิบัติงานของครู
12. ควบคุม กำกับติดตามการดำเนินการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
1.จัดทำคู่มือการบริหารงานวิชาการเผยแพร่แก่บุคลากรในแต่ละกลุ่มสาระ
2.ดำเนินการให้บุคลากรจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้
3.จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของฝ่ายบริหารงานวิชาการ
4.กำกับ ติดตาม ดูแล ให้คำแนะนำการสอนของครูให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อหัวหน้าบริหาร งานฝ่ายวิชาการให้ทราบทุกเดือนในกรณีที่ครูไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ เช่น ป่วย ลา ขาด
5.รวบรวมผลการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนงานแล้วสรุปผลส่งไปยังหัวหน้าบริหารงานฝ่ายวิชาการ
6.ส่งเสริมแนะนำให้ครูได้ดำเนินการจัดทำข้อสอบวิเคราะห์ข้อสอบของตนเอง เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้
7.ให้คำแนะนำในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เป็นสำคัญ
8.จัดทำตารางการเรียนการสอนของครูและนักเรียนโดยพิจารณาร่วมกันกับคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
9.ส่งเสริมให้ครูได้ทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
10.พิจารณาจัดสรรงบประมานร่วมกับหัวหน้าบริหารงานฝ่ายวิชาการ
11.ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระให้มีประสิทธิภาพ
12.ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผลิตสื่อเพื่อใช้เองและนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาตนเองและผู้เรียน
13.จัดทำบัญชีชื่อแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งระบบการรักษาดูแลและการนำไปใช้
14.ส่งเสริม กำกับและติดตามการแข่งขันความเป็นทางวิชาการและความสามารถของผู้เรียน
15.ปฏิบัติหน้าที่อื่น
งานทะเบียนและวัดผล
1.วางแผนดำเนินงาน จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานวัดและประเมินผล
2.กำกับ ติดตาม ดูแล ดำเนินการจัดสอบวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
3.วางแผนดำเนินการจัดทดสอบความสามารถของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
4.ติดตามดูแลการติด 0 ร มส ของนักเรียน
5.รวบรวม จัดทำสถิติผลการเรียนในแต่ละภาคเรียน
6.วางแผนดำเนินการสอบแก้ตัว การประกาศผลสอบ
7.ตรวจสอบ รวบรวมเอกสารด้านการวัดและประเมินผลเพื่อขออนุมัติผลการเรียน
8.ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในกรณีนักเรียนมีปัญหาด้านการเรียน
9.เก็บเอกสารของผู้เรียนให้เป็นระบบ สืบค้นได้ง่ายใช้ได้สะดวก
10.ดำเนินการลงทะเบียนเรียนและลงทะเบียนสอบแก้ตัว
11.แจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบและเชิญมาพบในกรณีที่นักเรียนมีปัญหาในด้านการเรียน
12.ดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนที่ย้ายเข้าย้ายออกโดยตรวจสอบกับหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
13.ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่วัดผลของโรงเรียน มีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียน
14.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานติดตามประเมินผลและบริการสารสนเทศ
1. ดำเนินการให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ กำกับ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงาน ชี้ให้เห็นถึงจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนามีโครงการกิจกรรมใดบ้างที่บรรลุหรือไม่บรรลุตามแผนอันเนื่องมาจากสาเหตุใด
2. จัดทำโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานประเมินผลและบริการสารสนเทศ
3. จัดทำเอกสาร วารสาร หรือแผ่นพับ เพื่อเผยแพร่ผลงานของกสถานศึกษาร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริหารงานบุคคล
4. รวบรวมข้อมูลทุกกด้านของสถานศึกษา โดยการประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วนำข้อมูลมาสรุปผลเพื่อสะดวกต่อการนำข้อมูลพิจารณาวางแผนตัดสินใจและสั่งการ
5. ทำหน้าที่เป็นฝ่ายศูนย์ข้อมูลของสถานศึกษาและให้บริการด้านข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6 ประสานงานให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลกับฝ่ายงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด
7. จัดทำระบบสนเทศของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประกันคุณภาพภายในการศึกษา
1.จัดทำมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี (แผนกลยุทธ์) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี โดยร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2.พิจารณาธรรมนูญโรงเรียน ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(แผนกลยุทธ์) เช่นแผนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีเช่น โครงการหรือกิจกรรม ให้มีความสอดคล้องเป็นไปตามนโยบายของสถานศึกษาและมาตรฐานการจัดการศึกษาของชาติ
3.จัดทำแผนงานงบประมาณของสถานศึกษาในแต่ละปีการศึกษาร่วมกับหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
4.ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในให้การดินกนของสถานศึกษามีความโปร่งใส สามารตรวจสอบได้ โดยเฉพาะฝ่ายบริหารงานงบประมาณและฝ่ายบริหารงานทั่วไป
5.ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่กำหนด
6.ดำเนินการจัดทำให้มีระเบียบการบริหารงานของฝ่ายงานต่าง ๆ ของสถานศึกษา
7.นำข้อมูลการจัดการศึกษาในทุกด้านมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด แล้วดำเนินการปรับปรุงแก้ไข วางแผนพัฒนาต่อไปร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
8.ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาให้แก่คณะครูของสถานศึกษา
9.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
1.ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดหาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาและการผลิตสื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2.พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์
3.จัดทำศูนย์สื่อ การเก็บรักษาและการใช้งาน
4.เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติในการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
5.ส่งเสริมใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.ดำเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อผู้เรียน
7.ให้บริการการใช้ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมแก่บุคคลทั่วไปและชุมชนที่ไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับ
8.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1.จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีเนื้อหาสาระที่บูรณาการการเรียนรู้กับหลักสูตรแกนกลาง มีสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น
2.พิจารณาการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อนำเสนิต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฝ่ายบริหารงานวิชาการและผู้บริหารสถานศึกษา
3. จัดทำหรือรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเพื่อเผยแพร่ให้กับครู
4. ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร โครงสร้าง ในการจัดการเรียนการสอนแก่ครู
5. พิจารณาการจัดแผนการเรียนในแต่ละช่วงชั้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฝ่ายบริหารงานวิชาการและผู้บริหารสถานศึกษา
6. จัดทำแผนการเรียน วางแผนงานด้านวิชาการร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและฝ่ายบริหารงานวิชาการ
7. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนมัธยมพรสำราญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
หมู่17 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190  เบอร์โทรติดต่อ  0874039933
ติดต่อผู้ดูแล aekawat@psr.ac.th
Facebook    rss feed

เว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมพรสำราญ