Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 28757 View view 3.233.217.242 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  บันทักเมื่อ 06/08/2019 22:25 น.

 

นางปุณณภา สามิบัติ  

หัวหน้กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นางจันทร์ประภัสสอน ประทุมทอง 

นางสาวพนิดา ทินปราณี 

นางสาวกัญญารัตน์  ศรีนามชัย (ครูธุรการ)

 

หน้าที่รับผิดชอบ

 

 

 

 

 

1. งานพัฒนาวิชาชีพ
2. งานเสริมสร้างวินัยและจรรยาบรรณ
3. งานประเมินครูและบุคลากร
4. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

 

 

บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายบริหารงานบุคคล

 

 

 

 

 

1.กำหนดนโยบาย วางแผนงาน โครงการ กิจกรรม ของงานบริหารฝ่ายบุคคล
2. พิจารณาจัดสรรงบประมาณของฝ่ายบริหารงานบุคคลร่วมกับฝ่ายบริหารงานงบประมาณและฝ่ายบริหารงานทั่วไป
3.ควบคุมดูแล นิเทศติดตามการดำเนินงานของบุคคลกรให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงานปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด
6. พิจารณาความดีความชอบและพิจารณาโทษของบุคลากร ตามระเบียนของสถานศึกษาร่วมกับหัวหน้างานอีกสามฝ่าย
7. ส่งเสริมงานสวัสดิการ สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรของสถานศึกษา
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

 

 

งานส่งเสริมระเบียบวินัย

 

 

 

 

 

 

1. จัดทำโครงการ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2. จัดทำเอกสารหลักฐาน ทะเบียนประวัติของบุคลากรภายในสถานศึกษา
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมและการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
4. ยกย่องให้กำลังใจแก่บุคลากรที่ประพฤติดี มีผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานแก่สาธารณชน
5. ดำเนินการให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา
6. บันทึกและรายงานผลในกรณีที่บุคลากรไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาให้หัวหน้างานบริหารฝ่ายบุคคลเพื่อเสนอผู้บริหารตามลำดับ
7. จัดทำแผนงานโครงการ กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติของงานบริหารฝ่ายบุคคลในแต่ละปีการศึกษา
8. ส่งเสริมให้บุคลากรภายในสถานศึกษาปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
9. ส่งเสริมให้บุคลากรครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อนักเรียน ผู้ปกครองตลอดทั้งชุมชนในท้องถิ่น
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

 

 

งานชุมชนสัมพันธ์

 

 

 

 

 

1. จัดทำโครงการ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกันกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
2. ประสานงานติดต่อสมาคมผู้ปกครองนักเรียน สมาคมศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษาระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ความร่วมมือกับชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการและการจัดกิจกรรม
4. สร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีและความเข้าใจตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน
5. เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนตลอดทั้งงานบุญสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
6. ให้บริการงานวิชาการด้านต่าง ๆ แก่ชุมชน
7. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยสองเดือนต่อครั้ง
8. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละหนึ่งครั้ง
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

 

 

งานสวัสดิการ

 

 

 

 

 

 

1.จัดทำโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการของบุคลากร
2. จัดสวัสดิการเสริมขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรภายในสถานศึกษา เช่น การจัดตั้งกองทุน การมอบของขวัญวันเกิด การเยี่ยมป่วย การเยี่ยมคลอด การย้ายเข้า การย้ายออก ตลอดทั้งการช่วยเหลือในงานศพ เป็นต้น
3. จัดหาสิ่งของเพื่อเป็นของขวัญและให้กำลังใจแก่คณะครูตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา
4. จัดบริการน้ำดื่ม น้ำใช้เพื่อการบริโภคภายในสถานศึกษา
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

 

 

งานยานพาหนะ

 

 

 

 

 

1. วางแผนพัฒนา จัดทำโครงการ กิจกรรม การให้บริการยานพาหนะในแต่ละปีการศึกษา
2. วางแผนการใช้ยานพาหนะ ซ่อมบำรุง ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ
3. จัดทำตารางการให้บริการยานพาหนะแก่ฝ่ายงานต่าง ๆ อย่างทั่วถึง
4. ตรวจสอบการใช้ยานพาหนะของสถานศึกษา เช่น สถิติการใช้งาน ระยะทาง สถานที่ไป ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ค่าใช่จ่ายในการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ให้เป็นปัจจุบัน
5. ให้บริการยานพาหนะแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษา
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนมัธยมพรสำราญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
หมู่17 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190  เบอร์โทรติดต่อ  0874039933
ติดต่อผู้ดูแล aekawat@psr.ac.th
Facebook    rss feed

เว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมพรสำราญ