Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 28757 View view 3.233.217.242 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : กลุ่มงานบริหารทั่วไป  บันทักเมื่อ 08/08/2019 15:12 น.

 

นางพรเพ็ญ  บรรลือทรัพย์ 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายประเกียรติ  การพันธ์ 

นายเอกวัฒน์ บัญชาเมฆ

นายสุเมธ  แทนไธสง 

นางสาวรุ่งไพลิน  พรหมเอาะ

นายสุรพงษ์  ดวงภักดีรัมย์

นายนิกร  เนียมสอน

 

หน้าที่รับผิดชอบ
      1. งานอาคารสถานที่
      2. งานนิเทศติดตามผล
      3. งานส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม
      4. งานสารสนเทศ (IT)
      5. งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี

      6. งานกิจการนักเรียน
      7. งานสัมพันธ์ชุมชน
      8. งานอื่นที่รับมอบหมาย
บทบาทและหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

      1. กำหนดนโยบาย วางแผนงาน โครงการ กิจกรรมของฝ่ายบริหารงานทั่วไป

      2. ควบคุมดูแลงานฝ่ายบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามนโยบายของสถานศึกษา

      3. พิจารณาจัดสรรงบประมาณฝ่ายบริหารงานวิชาการร่วมกับฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล

      4. ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ ให้ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

      5. ตรวจร่างคำสั่ง หนังสือราชการและเอกสารทุกฉบับที่ออกจากสถานศึกษาให้ถูกต้องและเหมาะสม

      6. ควบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ ให้ดำเนินการตามนโยบายของสถานศึกษา

      7. ควบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานอนามัยและโภชนาการให้ดำเนินการตามนโยบายของสถานศึกษา

      8. ควบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ให้ดำเนินการตามนโยบายของสถานศึกษา

      9. ควบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียนให้ดำเนินการตามนโยบายของสถานศึกษา

      10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานอาคารสถานที่

      1. จัดทำโครงการ กิจกรรม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่

      2. จัดสภาพแวดล้อมบริเวณสถานศึกษาและในอาคารให้สะอาดมีบรรยากาศที่เหมาะสมร่มรื่น เช่น สวนหย่อม สถานที่พักผ่อนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

      3. ดูแลอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพปกติเพียงพอต่อความจำเป็นประหยัดและพร้อมสำหรับการใช้ประโยชน์

      4. วางแผนการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เป็นระบบ สะดวกต่อการใช้งานโดยร่วมมือกับฝ่ายบริหารงานวิชาการ

      5. อำนวยความสะดวกในภารขอใช้อาคารสถานที่และสาธารณูปโภคแก่บุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคคลภายนอกที่ไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับ

      6. จัดทำทะเบียนประวัติอาคารเรียน อาคารประกอบทุกหลังในสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน

      7. วางแผนการใช้สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุด

      8. ดำเนินการสร้าง พัฒนา ซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้เพียงพอเหมาะสมต่อการใช้งาน

      9. ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในสถานศึกษา

      10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานอนามัยและโภชนาการ

      1. จัดทำโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานสุขอนามัยและโภชนาการ

      2. ควบคุม ดูแล อาหารและโภชนาการให้ถูกสุขลักษณะปลอดภัยในการบริโภค

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ถูกสุขลักษณะ

      4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้ถึงพิษภัยของสิ่งเสพติดทุกชนิดละเว้นห่างไกลจากอบายมุขใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย

      5. จัดทำข้อมูลนักเรียนด้านภาวะทุพโภชนาการ ส่วนสูง น้ำหนัก การได้ยิน ได้เห็น เป็นต้น โดยการประสานกับฝ่ายบริหารงานวิชาการ

      6. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล วัสดุครุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

      7. จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียนทุกปีการศึกษา

      8. เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่นักเรียน

      9. ดูแลเรื่องคุณภาพของน้ำดื่ม น้ำใช้ อาหารเพื่อการบริโภคของบุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะ

      10. จัดทำสถิติการรักษาพยาบาลให้เป็นปัจจุบัน

      11. ติดต่อประสานงาน ผู้ปกครองนักเรียน สถานพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยของบุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษา

งานประชาสัมพันธ์

      1. จัดทำโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์

      2. จัดทำเอกสารแผ่นพับ วารสารสิ่งพิมพ์ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเผยแพร่กิจกรรมหรือผลงานของสถานศึกษาสู่สาธารณชนให้ได้รับทราบ

      3. ประกาศแจ้งข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ให้บุคลากรในสถานศึกษาและนักเรียนได้รับทราบ

      4. บริการตอบข้อซักถามให้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ

      5. ประสานงานสร้างความเข้าใจที่ดีต่อชุมชน ผู้ปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาร่วมกัน

      6. ทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา

      7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานกิจการนักเรียน

      1. จัดทำโครงการ กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกิจการของนักเรียน

      2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เช่น ความประพฤติ คุณธรรม ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย การบำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น

      3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ความเป็นประชาธิปไตย

      4. จัดทำคู่มือนักเรียนโดยร่วมกับฝ่ายบริหารงานวิชาการ

      5. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้เต็มตามศักยภาพ เช่นกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมทักษะและความสามารถพิเศษ กิจกรรมสุนทรียภาพด้านศิลปะ และนันทนาการ

      6. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เช่นการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นต้น ทุกปีการศึกษา

      7. จัดทำทะเบียนประวัติของนักเรียน ทะเบียนพฤติกรรมนักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้นแล้วรายงานต่อหัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล

      8. จัดทำทะเบียนประวัติของนักเรียน ที่มีพฤติกรรมเบี่ยง หรือพฤติกรรมเสี่ยงแล้วดำเนินการหาทางแก้ไขและช่วยเหลือต่อไป

      9. ส่งเสริมกิจกรรมด้านระเบียบวินัย ให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสมณเพศเป็นไปตามวินัยบัญญัติของพระพุทธศาสนาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาโดยการยกย่อง ให้รางวัลหรือมอบเกียรติบัตร เป็นต้น

      10. จัดระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน

      11. แจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบในกรณีที่นักเรียนมีปัญหาด้านความประพฤติเพื่อหาทางแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนร่วมกัน

      12. ให้คำปรึกษาแนะนำชี้แจงแนวทางแก้ปัญหาที่ถูต้องแก่นักเรียนและติดตามผลการแนะแนว

      13. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้บริหารโรงเรียนมีหน้าที่ดังนี้

      1. พัฒนาคุณภาพของตนเองให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร 12 ข้อ

      2. วางแผน กำหนดนโยบาย จัดองค์กรให้สนองตอบต่อภารกิจ และนโยบายของหน่วยเหนือและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

      3. จัดระบบการบริหาร กำหนดและมอบหมาย สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรให้ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแผนงานของสถานศึกษา

      4. ควบคุม นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง สรุป และประเมินการบบริหารจัดการ รายงานการปฏิบัติงานสถานศึกษาต่อต้นสังกัด

      5. อำนวยความสะดวกในการดำเนินการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

      6. บริการจัดการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสถานศึกษา

      7. ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจอันดีกับทุกๆ ฝ่ายทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ครูมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

      1. พัฒนาคุณภาพตนเองให้เป็นครูมืออาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 11 ข้อ

      2. ประพฤติปฏิบัติงานตามวินัยข้าราชการ

      3. ศึกษา ทำความเข้าใจ ร่วมมือ ปฏิบัติตามเป้าหมาย นโยบาย จุดเน้น ยุทธศาสตร์ และข้อตกลงต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

      4. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียน และบุคลากรในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามศักยภาพ

      5. ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

ผู้ปกครองมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

      1. ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

      2. ให้ข้อเสนอแนะ ร่วมปรับปรุง และพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

      3. ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ทรัพยากร และวิธีการต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้เต็มศักยภาพ

      4. ร่วมมือกับโรงเรียน ดูแล ควบคุม พฤติกรรมและติดตามผลการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

      5. ติดต่อกับโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทราบและร่วมแก้ปัญหาต่างๆของโรงเรียน

นักเรียนมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

      1. นักเรียนพึงระลึกเสมอว่าตนเป็นนักเรียนต้องประพฤติ และปฏิบัติตนตามระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด

      2. นักเรียนทุกคนพึงปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสภาพวัย เป็นคนดี มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนโยน มีสัมมาคารวะต่อบิดามารดา ครู-อาจารย์ และบุคคลทั่วไป

      3. นักเรียนพึงดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียน อาคารสถานที่ ช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน และชุมชน

      4. นักเรียนพึงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและหมู่คณะ ช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

      5. นักเรียนพึงปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม เพื่อรักษาชื่อเสียงของตนเอง ครอบครัว และโรงเรียนอย่างเคร่งครัด

      6. นักเรียนเป็นผู้ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียน

      7. นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน

      8. นักเรียนต้องช่วยกันประหยัดและรักษาทรัพย์สินของส่วนรวม

      9. นักเรียนพึงอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรมไทย รวมทั้งความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

      10. นักเรียนพึงตระหนักถึงโทษของสารเสพติดและโรคเอดส์

      11. นักเรียนต้องประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ

      12. นักเรียนต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่

      13. นักเรียนพึงรักษาสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์ แข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ์

 


 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนมัธยมพรสำราญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
หมู่17 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190  เบอร์โทรติดต่อ  0874039933
ติดต่อผู้ดูแล aekawat@psr.ac.th
Facebook    rss feed

เว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมพรสำราญ