Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 28757 View view 3.233.217.242 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : สภานักเรียน  บันทักเมื่อ 13/02/2018 20:24 น.

 

คณะกรรมการสภานักเรียน
ประจำปี  2560  ประกอบด้วย

ลำดับ ชื่อ - สกุล ชั้น ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นายศุภชัย ศรีระพันธ์    ม.4 ประธานนักเรียน
2 น.ส.วรรณนิศา  คุ้งเล่ายุง ม.4 รองประธานนักเรียนฝ่ายวิชาการ  
3 นายภูวดล  คำสมบัติ ม.4 รองประธานนักเรียนฝ่ายกิจกรรม  
4 น.ส.กีรตินา  บุญอาจ ม.4 รองประธานนักเรียนฝ่ายงบประมาณ   
5 นายวสันต์  กันณะโสภา ม.4 รองประธานนักเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
6 น.ส.ณัฐภรณ์  ปัตตานิ ม.4 งบประมาณ  
7 น.ส.จิราภรณ์  พลหนองหลวง ม.4 วิชาการ  
8 น.ส.ศศิวิมล  บุญเลิศ ม.4 วิชาการ  
9 น.ส.อนุสรา  กระแสโสม ม.4 วิชาการ  
10 นายสุปวีร์  สระบัว ม.4 กิจกรรม  
11 น.ส.อริสา  พูนภักดี ม.4 กิจกรรม  
12 นายพิตตินัน  ศรีระพัน ม.4 กิจกรรม  
13 น.ส.พรชิตา  ทบวิชา ม.4 งบประมาณ  
14 น.ส.ฒามารา  ซาไธสง ม.4 งบประมาณ  
15 นายธนบดินทร์  แก้วศรีนวน ม.4 ปฏิคม  
16 น.ส.ปนัดดา  คุ้มเล่ายุง ม.4 เหรัญญิก  
17 นายศุภชัย ศรีระพันธ์  ม.4 ประสานงานห้องเรียน (หัวหน้าชั้น)  
18 นายเอกบดินทร์  กลิ่นษร ม.4 ประสานงานห้องเรียน (หัวหน้าชั้น)  
19 นายสุริยา  เจริญสว่าง ม.4 งานปกครองสารวัตรนักเรียน  
20 นายชินาธิป  อินทสอน ม.4 งานปกครองสารวัตรนักเรียน  
21 นายปัญญพัฒน์  ธรรมวงค์ ม.4 งานปกครองสารวัตรนักเรียน  
22 นายภูธเนศ  อินหาดกรวด ม.4 งานปกครองสารวัตรนักเรียน  
23   ม.4 งานปกครองสารวัตรนักเรียน  
24 นายวีรพงศ์  จันทร์แสง ม.4 เครือข่ายสัมพันธ์ชุมชน  
25 นายภูวนาถ  คำสมบัติ ม.4 เครือข่ายสัมพันธ์ชุมชน  
26 นายพงศกร  ศรีระพัน ม.4 เครือข่ายสัมพันธ์ชุมชน  
27 นายจิตรกร  การปลูก ม.4 เครือข่ายสัมพันธ์ชุมชน  
28   ม.4 เครือข่ายสัมพันธ์ชุมชน  
29 น.ส.กรกนก  คำสุวรรณ ม.4 ปฏิคม  
30 นายสหรัฐ  ภูถวิล ม.4 ปฏิคม  
31 นายสิรภพ  ดงประการ ม.4 ปฏิคม  

 

 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนมัธยมพรสำราญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
หมู่17 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190  เบอร์โทรติดต่อ  0874039933
ติดต่อผู้ดูแล aekawat@psr.ac.th
Facebook    rss feed

เว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมพรสำราญ