กิจกรรมเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรม
วันที่ 24/02/2019 เวลา 05:53 น. (12)
  กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
วันที่ 16/03/2018
เวลา 11:58 น. (471)
  มอบรางวัลให้นักเรียนออมเงิน
วันที่ 10/03/2018
เวลา 10:34 น. (265)
  กิจกรรมาพัฒนาผู้เรียน
วันที่ 23/01/2018
เวลา 15:44 น. (273)
 
 กิจกรรมาพัฒนาผู้เรียนซ้อมร้องเพลง วันที่ 23/01/2018 (300)
 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 10/03/2018 (280)
 ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2560 วันที่ 16/03/2018 (253)