การตรวจ ATK ให้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 11/03/2022 เวลา 06:22 น. (221)
  ประกาศโรงเรียนมัธยมพรสำราญฉบับที่9
วันที่ 29/08/2021
เวลา 06:03 น. (583)
  ค่ายวัยใส
วันที่ 19/09/2020
เวลา 07:24 น. (546)
  กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
วันที่ 16/03/2018
เวลา 11:58 น. (1290)
 
 มอบรางวัลให้นักเรียนออมเงิน วันที่ 10/03/2018 (1550)
 กิจกรรมาพัฒนาผู้เรียน วันที่ 23/01/2018 (1773)
 กิจกรรมาพัฒนาผู้เรียนซ้อมร้องเพลง วันที่ 23/01/2018 (1940)
 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 10/03/2018 (2060)
 ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2560 วันที่ 16/03/2018 (1699)