ต้อนรับ นายประเสริฐ ศรีแสนปาง ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพรสำราญ
วันที่ 22/03/2020 เวลา 23:13 น. (298)
  กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
วันที่ 16/03/2018
เวลา 11:58 น. (851)
  มอบรางวัลให้นักเรียนออมเงิน
วันที่ 10/03/2018
เวลา 10:34 น. (557)
  กิจกรรมาพัฒนาผู้เรียน
วันที่ 23/01/2018
เวลา 15:44 น. (725)
 
 กิจกรรมาพัฒนาผู้เรียนซ้อมร้องเพลง วันที่ 23/01/2018 (623)
 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 10/03/2018 (759)
 ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2560 วันที่ 16/03/2018 (557)