ประกาศโรงเรียนมัธยมพรสำราญ ฉบับที่2 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
วันที่ 09/01/2022 เวลา 07:40 น. (15)
  ประกาศโรงเรียนมัธยมพรสำราญฉบับที่9
วันที่ 29/08/2021
เวลา 06:03 น. (125)
  ค่ายวัยใส
วันที่ 19/09/2020
เวลา 07:24 น. (412)
  กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
วันที่ 16/03/2018
เวลา 11:58 น. (1182)
 
 มอบรางวัลให้นักเรียนออมเงิน วันที่ 10/03/2018 (1456)
 กิจกรรมาพัฒนาผู้เรียน วันที่ 23/01/2018 (1664)
 กิจกรรมาพัฒนาผู้เรียนซ้อมร้องเพลง วันที่ 23/01/2018 (1833)
 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 10/03/2018 (1956)
 ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2560 วันที่ 16/03/2018 (1596)