พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 61
วันที่ 29/06/2018 เวลา 20:45 น. (120)
  กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
วันที่ 16/03/2018
เวลา 11:58 น. (318)
  มอบรางวัลให้นักเรียนออมเงิน
วันที่ 10/03/2018
เวลา 10:34 น. (188)
  กิจกรรมาพัฒนาผู้เรียน
วันที่ 23/01/2018
เวลา 15:44 น. (197)
 
 กิจกรรมาพัฒนาผู้เรียนซ้อมร้องเพลง วันที่ 23/01/2018 (220)
 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 10/03/2018 (188)
 ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2560 วันที่ 16/03/2018 (181)