พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 61
วันที่ 29/06/2018 เวลา 20:45 น. (33)
  กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
วันที่ 16/03/2018
เวลา 11:58 น. (190)
  มอบรางวัลให้นักเรียนออมเงิน
วันที่ 10/03/2018
เวลา 10:34 น. (111)
  กิจกรรมาพัฒนาผู้เรียน
วันที่ 23/01/2018
เวลา 15:44 น. (105)
 
 กิจกรรมาพัฒนาผู้เรียนซ้อมร้องเพลง วันที่ 23/01/2018 (121)
 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 10/03/2018 (98)
 ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2560 วันที่ 16/03/2018 (120)