ประกาศโรงเรียนมัธยมพรสำราญ ฉบับที่ 11
วันที่ 08/09/2021 เวลา 08:29 น. (5)
  ประกาศโรงเรียนมัธยมพรสำราญฉบับที่9
วันที่ 29/08/2021
เวลา 06:03 น. (31)
  ค่ายวัยใส
วันที่ 19/09/2020
เวลา 07:24 น. (324)
  กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
วันที่ 16/03/2018
เวลา 11:58 น. (1119)
 
 มอบรางวัลให้นักเรียนออมเงิน วันที่ 10/03/2018 (1329)
 กิจกรรมาพัฒนาผู้เรียน วันที่ 23/01/2018 (1478)
 กิจกรรมาพัฒนาผู้เรียนซ้อมร้องเพลง วันที่ 23/01/2018 (1694)
 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 10/03/2018 (1891)
 ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2560 วันที่ 16/03/2018 (1540)