ประกาศโรงเรียนมัธยมพรสำราญ ฉบับที่2
วันที่ 08/01/2021 เวลา 19:45 น. (126)
  ค่ายวัยใส
วันที่ 19/09/2020
เวลา 07:24 น. (149)
  กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
วันที่ 16/03/2018
เวลา 11:58 น. (994)
  มอบรางวัลให้นักเรียนออมเงิน
วันที่ 10/03/2018
เวลา 10:34 น. (1026)
 
 กิจกรรมาพัฒนาผู้เรียน วันที่ 23/01/2018 (1264)
 กิจกรรมาพัฒนาผู้เรียนซ้อมร้องเพลง วันที่ 23/01/2018 (1172)
 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 10/03/2018 (1508)
 ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2560 วันที่ 16/03/2018 (1186)